กุมภาพันธ์ 19 2021
ประชาคมแผนชุมชน ม.9 18264_๒๑๐๒๑๙_19

เวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ปี 2566

วันที่ 15 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564
อบต.น้ำอ้อม ได้ดำเนินโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น จัดลำดับความสำคัญของโครงการและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รวมทั้งการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม👩‍💼🧑‍💼👨‍💼👩‍💼🧑‍💼👨‍💼
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน /ศาลา SML ทุกหมู่บ้าน
ประชาคมแผนชุมชน ม.9 18264_๒๑๐๒๑๙_36 ประชาคมแผนชุมชน ม.9 18264_๒๑๐๒๑๙_34 ประชาคมแผนชุมชน ม.9 18264_๒๑๐๒๑๙_19 ประชาคมแผนชุมชน ม.9 18264_๒๑๐๒๑๙_2 ประชาคมแผนชุมชน ม.7 17264_๒๑๐๒๑๙_14 ประชาคมแผนชุมชน ม.6 17264_๒๑๐๒๑๙_65 ประชาคมแผนชุมชน ม.6 17264_๒๑๐๒๑๙_0 ประชาคมแผนชุมชน ม.6 17264_๒๑๐๒๑๙_16 ประชาคมแผนชุมชน ม_0.6 17264_๒๑๐๒๑๙_58 ประชาคมแผนชุมชน ม_0.6 17264_๒๑๐๒๑๙_22