ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำอ้อม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเกษตรวิสัย ระยะห่างจากตัวอำเภอ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ในความดูแลทั้งหมด 28.66 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,913 ไร่ ครอบคลุมชุมชนจำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวน 5,014 คน แยกเป็น ชาย 2,509 คน หญิง 2,505 คน จำนวน 1,278 ครัวเรือน ควมหนาแน่นเฉลี่ย 188,07 คน/ตารางเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้

– ทิศเหนือ ติดกับตำบลโนนสว่าง , ตำบลเหล่าหลวง , อำเภอเกษตรวิสัย
– ทิศตะวันออก ติดกับตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
– ทิศใต้ ติดกับตำบลเมืองบัว , ตำบลกำแพง , อำเภอเกษตรวิสัย
– ทิศตะวันตก ติดกับตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์

สภาพทั่วไป

ตำบลน้ำอ้อม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเกษตรวิสัย ระยะห่างจากตัวอำเภอ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ในความดูแลทั้งหมด 28.66 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,913 ไร่ ครอบคลุมชุมชนจำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวน 162 ครัวเรือน มีประชากร จำนวน 4,998 คน